Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement voor de wedstrijden "OP GEWICHT"
versie: 6 okt 2017


1. Iedere deelnemer(ster) wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.
2. Iedere deelnemer/deelneemster is verplicht zijn/haar gevangen vis in een niet-stalen leefnet te bewaren. Minimale maat is 40 cm doorsnee en 250 cm lang.
3. Gevangen vis moet tot de komst van de controleur in een leefnet bewaard worden op de door de deelnemer(ster) gebruikte visplek. De weging van de vis moet per vak met dezelfde weegschaal worden uitgevoerd. Eenmaal met een foute afstelling van de schaal aan een vak begonnen, betekend het hele vak met deze afstelling wegen. De weging van eigen vis dient door een ander afgelezen te worden, (b.v. schrijver).
4. Het wedstrijdparcours wordt in 2 gelijkwaardige vakken uitgezet, dit zal naderhand niet meer worden gewijzigd, ongeacht het aantal deelnemers per vak. Het kleinste vak is bepalend voor het maximaal te behalen aantal punten per vak.
5. De loting van de steknummers vindt plaats aan de waterkant, mist anders vermeld op de wedstrijdkalender of de site van de Poepenkolk
6. Iedere deelnemer dient zijn eigen steknummer af te halen, het is verboden voor meerdere deelnemers te loten.
7. Het is verboden op een andere dan de bij loting vastgestelde plaats te vissen, tevens is onderling ruilen van lot of visplaats is verboden of met toestemming van het wedstrijdbestuur
8. Alleen vissen met een vaste hengel is toegestaan, het aanwezig zijn van meer dan één (1) haak per snoer is verboden, evenals het gebruik van een molen of reel.
9. Het aanwezig zijn van meerdere topsets zijn toegestaan, deze extra topsets daarvan mag het snoer de waterspiegel niet raken.
10. Tijdens de wedstrijd is hulp door derden niet toegestaan, uitgezonderd aan mindervaliden, die hiertoe vrijstelling hebben gekregen van de wedstrijdcommissie.
11. Begin en einde van een wedstrijd wordt als volgt aangegeven:
1e signaal: vissen en voeren. Direct na het begin signaal mag er zwaar gevoerd worden, tijdens de verdere wedstrijd mag er alleen licht* bijgevoerd worden.
2e signaal: einde van de wedstrijd, iedereen is dan verplicht om onmiddellijk zijn/haar vistuig uit het water te halen. Heeft men reeds een vis aangeslagen, dan wordt deze geacht gevangen te zijn binnen de vastgestelde tijd.
12. Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan, ook van extra topsets
13. Vissen of een beaasde haak te water laten vóór het wedstrijdsignaal is niet toegestaan..
14. Het gebruik van: verse de vase, tubifex, gekleurde maden en gekleurd lokvoer is verboden.
15. Wie met een van de hierboven genoemde, verboden, aassoorten vist of voert, wordt uitgesloten van alle viswedstrijden van het huidige seizoen.
16. Als de wedstrijd eenmaal is begonnen, kan men niet meer meedoen, tenzij dit vooraf aan het wedstrijdbestuur is gemeld
17. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door het totaal gevangen gewicht, m.u.v. paling telt alle vis mee. Bij gelijk eindigen mag de deelnemer die het meest naar het midden van het vak of parcours zit het eerst een keuze maken van een eventuele gewonnen prijs. De puntentelling blijft gelijk. Het is verboden paling in het leefnet te bewaren of mee te nemen.
18. De prijsuitreiking zal plaatsvinden aan de waterkant, mist anders vermeld door het wedstrijdbestuur. Vroegtijdig weggaan zonder afmelding bij de wedstrijd commissie, zal tot gevolg hebben dat een eventueel gewonnen prijs wordt doorgedraaid.
19. Overtredingen en/of andere opmerkingen kunnen voor of tijdens de prijsuitreiking aan de wedstrijdcommissie worden doorgegeven, dus geen week later.
20. Het achterlaten van afval zoals papier of plastic enz. kan tot diskwalificatie leiden.
21. Het overtreden van één of meerder bepalingen van dit reglement heeft diskwalificatie tot gevolg.
22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

De wedstrijdcommissie.

Wedstrijdreglement voor de wedstrijden "MAATSE VIS"
versie: 12 Maart 2010


1. Iedere deelnemer/deelneemster wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.
2. Iedere deelnemer/deelneemster is verplicht zijn/haar gevangen vis in een niet-stalen leefnet te bewaren. Minimale maat is 40 cm doorsnee en 150 cm lang.
3. Gevangen vis moet tot de komst van de controleur in een leefnet bewaard worden op de door de deelnemer/deelneemster gebruikte visplek. Per vak wordt de vis door maximaal 2 bestuursleden gemeten, eigen vis dient door een ander gemeten te worden (b.v. de schrijver). 
4. Het wedstrijdparcours wordt in 2 gelijkwaardige vakken uitgezet, dit zal naderhand niet meer worden gewijzigd, ongeacht het aantal deelnemers per vak. Het kleinste vak is bepalend voor het maximaal te behalen aantal punten per vak.
5. De loting van de steknummers vindt plaats aan de waterkant, mist anders vermeld op de wedstrijdkalender.
6. Iedere deelnemer dient zijn eigen steknummer af te halen, het is verboden voor meerdere deelnemers te loten.
7. Het is verboden op een andere dan de bij loting vastgestelde plaats te vissen, tevens is onderling ruilen van lot of visplaats is verboden.
8. Alleen vissen met een vaste hengel is toegestaan, het aanwezig zijn van meer dan  (1) haak per snoer is verboden, evenals het gebruik van een molen of reel.
9. Het aanwezig zijn van één (1) extra topset is toegestaan, deze extra top dient van de waterkant af te wijzen en het snoer mag de waterspiegel niet raken.
10. Tijdens de wedstrijd is hulp door derden niet toegestaan, uitgezonderd aan invaliden, die hiertoe vrijstelling hebben gekregen van de wedstrijdcommissie.
11. Begin en einde van een wedstrijd wordt als volgt aangegeven:
1e signaal: vissen en voeren. Direct na het begin signaal mag er zwaar gevoerd worden, tijdens de verdere wedstrijd mag er alleen licht bijgevoerd worden. 
2e signaal: einde van de wedstrijd, iedereen is dan verplicht om onmiddellijk zijn/haar vistuig uit het water te halen. Heeft men reeds een vis aangeslagen, dan wordt deze geacht gevangen te zijn binnen de vastgestelde tijd.
12. Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan, ook van extra topset.
13. Vissen of een beaasde haak te water laten vóór het daartoe te geven signaal heeft diskwalificatie tot gevolg.
14. Het gebruik van: verse de vase, tubifex, gekleurde maden en gekleurd lokvoer is verboden, ook is het niet toegestaan in het gesloten seizoen met een worm te vissen.
15. Wie met een van de hierboven genoemde, verboden, aassoorten vist of voert, wordt uitgesloten van alle viswedstrijden van het huidige seizoen.
16. Als de wedstrijd eenmaal is begonnen, kan men niet meer meedoen, tenzij dit vooraf aan een bestuurslid van de H.S.V. De Poepenkolk is gemeld.
17. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door het meten van alle gevangen witvis, naar beneden afgerond op hele cm's. Bij gelijk eindigen in cm’s mag de deelnemer die het meest naar het midden van het vak of parcours zit het eerst een keuze maken van een eventuele gewonnen prijs. De puntentelling blijft gelijk. Het is verboden paling in het leefnet te bewaren of mee te nemen. Tevens is het wettelijk verboden ondermaatse vis in het leefnet te houden.
18. De prijsuitreiking zal plaatsvinden aan de waterkant, mist anders vermeld op de wedstrijdkalender. Vroegtijdig weggaan zonder afmelding bij de wedstrijd commissie, zal tot gevolg hebben dat een eventueel gewonnen prijs wordt doorgedraaid.
19. Overtredingen en/of andere opmerkingen kunnen voor of tijdens de prijsuitreiking aan de wedstrijdcommissie worden doorgegeven, dus geen week later.
20. Het achterlaten van afval zoals papier of plastic enz. kan tot diskwalificatie leiden.
21. Het overtreden van één of meerder bepalingen van dit reglement heeft diskwalificatie tot gevolg.
22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

De wedstrijdcommissie.

Wedstrijdreglement Vaste hengelwedstrijden De Gracht

1) Iedere deelnemer/deelneemster wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.
2) Iedere deelnemer/deelneemster is verplicht zijn/haar gevangen vis in een niet stalen leefnet te bewaren. Met een minimale lengte van 1.5 meter met een doorsnede van 0.4 meter.
3) De gevangen levende vis moet tot komst van de controleur in een leefnet bewaard worden. Per vak wordt de vis in principe door een bestuurslid gemeten of door een gevraagde/aangewezen persoon.
4) Het wedstrijdparcours wordt in twee gelijkwaardige vakken uitgezet, dit zal naderhand niet meer worden gewijzigd, ongeacht de aantal deelnemers per vak. Het kleinste vak is bepalend voor het maximale behalen punten per vak.
5) Eenieder moet zijn eigen steknummer op te halen. Mits dit van te voren gemeld is bij het wedstrijdbestuur. (laatkomer)
6) Het is verboden op een andere dan bij de loting vast gestelde plaats te vissen. 
7) Onderling ruilen van nummer of visstek is niet toegestaan. Mits iom wedstrijdbestuur.
8) Er mag met een hengel met een haak gevist worden.
9) Topset mag niet in het water liggen. Doet men dit toch dan vist men met twee hengels!
10) Tijdens de wedstrijd is hulp van derden niet toegestaan uitgezonderd aan minder validen. Die hiertoe welvrijstelling moet hebben van het wedstrijdbestuur.
11) Begin en einde van een wedstrijd wordt als volgt aangeven ;
1ste signaal: Direct na het signaal mag er zwaar gevoerd worden. Tijdens de wedstrijd mag er alleen licht* gevoerd worden.
2de signaal: Einde wedstrijd, eenieder is verplicht direct zijn/haar vistuig uit het water te halen. Heeft men reeds een vis aangeslagen dan wordt deze geacht dat deze binnen de wedstrijdtijd is gevangen.
12) Het optuigen en peilen is voor de wedstrijd toegestaan.
13) Het vissen of een beaasde haak te water laten voor de wedstrijd is niet toegestaan.
14) Het gebruik van rode maden, verse de vase en/ of tubifex is niet toegestaan.
15) Als de wedstrijd is begonnen, dan kan men niet meer deelnemen aan de wedstrijd mits dit vooraf is gemeld aan het wedstrijdbestuur.
16) De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door het meten van de gevangen vis met de minimum maat van 10 cm. M.u.v. baars, paling, snoek en snoekbaars. Het is tevens verboden om paling in bezit te hebben.
17) De prijsuitreiking zal plaats vinden aan de waterkant mits anders vermeld. Vroegtijdig weg gaan zonder afmelden wordt de eventuele gewonnen prijs doorgedraaid.
18) Overtredingen en/of evt opmerkingen kunnen voor de prijsuitreiking gemeld worden aan het wedstrijdbestuur daarna niet meer.
19) Het achterlaten van afval in welke vorm dan kan tot diskwalificatie leiden voor het gehele seizoen. 
20) Het overtreden van een of meerdere bepalingen kan leiden tot diskwalificatie.
21) In gevallen waarin het reglement niet in voorziet beslist het wedstrijdbestuur.
22) Het wedstrijdbestuur/hsv De Poepenkolk is niet verantwoordelijk voor eventuele schades en/of letsel van/aan de deelnemers.
Ligt er afval op uw visstek die niet van u is neem dit gewoon mee want er wordt snel naar de vissers gewezen dat zij dat doen.

LICHT VOEREN voerbal met één hand maken.(gebalde vuist)De wedstrijdcommissie.