Statuten

Statuten Hengelsportvereniging "De Poepenkolk" 

Heden de elfde juni Negentienhonderd negen en zeventig, verschenen voor mij Meester Maarten Willem Gustaaf Overbeeke, notaris ter standplaats Elburg:
1 De heer Nanno Huls, rijksambtenaar, wonende te Elburg, geboren op elf augustus negentienhonderd vijf en veertig
2 De heer Johannes Adrianus Christiaan Boot, rijksambtenaar, wonende te Elburg, Vackenordestraat 108, geboren op elf januari negentienhonderd twee en veertig.
3 De heer Beert Bosman, vishandelaar, wonende te Elburg, Kreengoedweg 15, geboren op negen en twintig november negentienhonderd vier en veertig.

Volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris, voorzitter en penningmeester van het bestuur van de te Elburg gevestigde vereniging: "Hengelsportvereniging "De Poepenkolk" en als zodanig op grond van het bepaalde in artikel 13 harer statuten gemelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende. Welke comparanten, handelend als gemeld, verklaard, dat gemelde vereniging werd opgericht op twee mei negentienhonderd vijftig en werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van drie februari negentienhonderd zes en vijftig nummer 20;dat de buitengewone ledenvergadering van gemelde vereniging gehouden op negen januari negentienhonderd negen en zeventig, welke vergadering op statutair rechtsgeldige wijze werd gehouden, rechtsgeldig heeft besloten tot na te melden wijziging en geheel opnieuw vaststelling der statuten, van welk besluit de extract notulen aan deze akte zijn gehecht; dat ter uitvoering van het vorenstaande de geheel gewijzigde STATUTEN der vereniging ingaande heden voortaan zullen luiden als volgt:

NAAM ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.


De vereniging draagt de naam: Hengelsportvereniging "DEPOEPENKOLK".
Zij is gevestigd te Elburg.
Zij wordt in deze statuten genoemd: "de vereniging " .
De vereniging is op twee mei negentienhonderd vijftig opgericht.
Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.
Artikel 2.


Het doel van de vereniging is:
a. het bevorderen van de hengelsport.
b. het bevorderen van de belangen van de sportvissers in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden.

MIDDELEN.
Artikel 3.


De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere hengelsportverenigingen, hetzij door aan sluiting bij en in samenwerking met overkoepelende federaties en andere organisaties te bereiken door:
a. het ten behoeve van haar leden kopen, huren of op andere wijze aanvaarden van vis en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van middelen, die de beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen.
b. te streven naar wettelijke regelingen en andere overheidsmaatregelen, waardoor de belangen van de hengelsport worden gewaarborgd;
c. het bevorderen, in stand houden en verbeteren van een milieu, dat aan de beoefening van de sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt;
d. het uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport van belang zijn;
e. alle andere wettige middelen, die het bereiken van het in artikel 2 gestelde doel kunnen bevorderen;

LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
Artikel 4.


De vereniging kent:
a. ereleden;
b. leden;
c. jeugdleden;
d. begunstigers.

ERELEDEN
Artikel 5.


Ereleden zijn natuurlijke personen, die vanwege hun verdiensten voor de vereniging en/of de hengelsport in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd. Ereleden hebben alle uit artikel 7 voortvloeiende rechten en verplichtingen, met uitzondering van de verplichting tot betaling van contributie.

Artikel 6.

1. Lid van de vereniging kunnen zijn personen die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.
2. Jeugdlid kunnen zijn personen die de leeftijd van acht jaar hebben bereikt en de leeftijd van vijftien jaar niet hebben overschreden;
3. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris of een ander door het bestuur aan te wijzen persoon/personen.De algemene vergadering kan bepalen dat bij aanmelding een entreegeld moet worden voldaan. De hoogte van het entreegeld wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
4. Het bestuur beslist over de toelating van leden, jeugdleden en begunstigers. Indien het bestuur over een verzoek om toelating afwijzend heeft beslist, kan de belanghebbende in de eerstvolgende algemene vergadering tegen deze beslissing beroep instellen.
5. Door toetreding tot de vereniging worden de leden geacht kennis te dragen van de inhoud van deze statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van de bepalingen van wettig genomen besluiten.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN JEUGDLEDEN.
Artikel 7.


1. De leden en jeugdleden hebben het recht:
a. deel te nemen aan de algemene vergaderingen;
b. gebruik te maken van faciliteiten, die aan het bezit van het lidmaatschap zijn verbonden;
2. De leden en jeugdleden zijn verplicht tot:
a. naleving van de statuten en reglementen;
b. opvolging en uitvoering van door de algemene vergadering en/of het bestuur genomen besluiten;
c. betaling van contributie;

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 8.


1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid.
b. door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging tenminste twee maanden vóór het einde van dat boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar; het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur; Deze opzegging kan gedaan worden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.

BEGUNSTIGERS.
Artikel 9.


Begunstigers zijn natuurlijke personen of organisaties, die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot een vrijwillige bijdrage in geld of goederen. Begunstigers kunnen met toestemming van de voorzitter de algemene vergadering bijwonen, echter zonder stemrecht.

BESTUUR.
Artikel 10.

Het bestuur bestaat uit
a. een voorzitter;
b. een secretaris;
c. een penningmeester;
die tesamen het dagelijks bestuur vormen en tenminste zes gewone leden. De leden van het dagelijks bestuur dienen in de gemeente Elburg te wonen. Het gehele bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering. De voorzitter wordt in functie gekozen. Jaarlijks treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster een/derde van het aantal bestuursleden af. Zij zijn terstond herkiesbaar. Van het dagelijks bestuur treedt even wel jaarlijks ten hoogste één lid af. Indien nodig wordt de zittingsduur van één van de leden van het dagelijks bestuur daartoe verkort tot een termijn van minder dan drie jaren. In tussentijdse vacatures kan tot de eerstvolgende algemene vergadering door het bestuur worden voorzien.

Artikel 11.

Bestuursleden kunnen tussentijds door de algemene vergadering van hun functie worden ontheven, een en ander zoals in het huishoudelijk reglement vast te stellen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en ten aanzien van een lid van het dagelijks bestuur wanneer hij de gemeente Elburg metterwoon verlaat.

BEVOEGDHEDEN BESTUUR.
Artikel 12.


1. Het bestuur is na verkregen toestemming van de algemene vergadering bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het huren van vis en looprechten.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie leden van het bestuur, waarvan tenminste twee leden deel uitmaken van het dagelijks bestuur.

VERENIGINGSJAAR.
Artikel 13.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

VERGADERINGEN.
Artikel 14.


1. Onderscheiden worden:
A. algemene vergaderingen, te weten:
a. gewone algemene vergaderingen
b. bijzondere algemene vergaderingen.
B. Bestuursvergaderingen, te weten:
a. vergaderingen van het bestuur;
b. vergaderingen van het dagelijks bestuur.
2. Jaarlijks, uiterlijk in mei, wordt een algemene vergadering gehouden, in welke vergaderingen onder meer aan de orde dient te komen:
a. verslag over het afgelopen verenigingsjaar;
b. behandeling en vaststelling van de jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar;
c. behandeling en vaststelling van de begroting voor het komen de verenigingsjaar.
d. eventuele verkiezing van bestuursleden en/of commissieleden.
3. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen te allen tijde worden bijeen geroepen door het bestuur.
4. Oproeping voor een algemene vergadering geschiedt schriftelijk tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering, onder vermelding van de agenda, een en ander zoals nader vast te stellen bij het huishoudelijk reglement.
5. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, als tenminste één/tiende leden dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit van het aantal leden of tien leden, als dit laatste aantal geringer is dan één/tiende van het aantal geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een dagblad dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is veel gelezen wordt.

BESLUITVORMING EN STEMRECHT.
Artikel 15.

1. De besluitvorming in de algemene vergadering geschiedt, tenzij elders in deze statuten anders vermeld, met gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen in de regel schriftelijk.
2. Elk lid heeft één stem.
Een jeugdlid heeft geen stem.

COMMISSIES.
Artikel 16.


De algemene vergadering kan commissies instellen, die met de uitwerking en/of uitvoering belast kunnen worden van bijzondere opdrachten.

Artikel 17.

De financiële middelen van de vereniging bestaan naast alle overige baten uit een contributie, verschuldigd door de leden en de jeugdleden, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

JAARSTUKKEN.
Artikel 18.

1. Per een en dertig december van elk jaar worden de boeken van de vereniging afgesloten. Daarna, vóór de algemene vergadering als bedoeld in artikel 14, worden een balans en een rekening van baten en lasten opgemaakt. Het bestuur biedt deze stukken aan de algemene vergadering ter vaststelling aan.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen door de datum van de in artikel 14 bedoelde vergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het verstreken boekjaar. De commissie brengt de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
4. De wijze van controle der jaarstukken wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 19.

De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten en de wet.

AANSPRAKELIJKHEID.
Artikel 20.

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze. Alle geschillen, de belangen van de vereniging rakende of betreffen- de worden voor zover in deze statuten en reglementen niet anders is bepaald door het bestuur al of niet na advies van een daartoe in te stellen commissie, beslecht met recht van beroep op de algemene vergadering. In alle gevallen waarin deze statuten, de wet en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 21.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben bij besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
1. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
2. Het in punt 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar plaats van vestiging heeft
4. Een bepaling in deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING.
Artikel 22.

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden tot ontbinding worden besloten in een volgende, tenminste acht dagen, doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stem men.
3. Bij de oproeping tot de in de punten 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen. Tevens is van toepassing op een besluit tot ontbinding het bepaalde in lid 2 van artikel 21.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen ver effenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ten aan haar naam worden toegevoegd de woonden "in liquidatie". De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waar van akte in minuut is verleden te Elburg op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. (Getekend:) N. Huls; J.A.C. Boot; B. Bosman; M.W.G.Overbeeke.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.