Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Hengelsportvereniging "De Poepenkolk" 

LIDMAATSCHAP

Art. 1. De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden middels het invullen van  een voorlopig bewijs van lidmaatschap/tijdelijke Vispas of jeugd Vispas, te verkrijgen bij een van de wederverkopers van de vereniging.
Art. 2. Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.
Art. 3. Na verzending van de "aanvraag lidmaatschap", zal Sportvisserij Nederland de VISpas of jeugdVISpas binnen een maand zenden naar het huisadres. Indien het lid aan één van de bestuursleden te kennen geeft de statuten en het huishoudelijk reglement te willen ontvangen zal de secretaris hem dit z.s.m. doen toekomen. De statuten en het huishoudelijk regelement staan ook ter inzage op de website van de vereniging.
Art. 4. Leden tot en met dertien jaar zijn jeugdleden. Diegene, die in het lopende jaar veertien wordt, kan jeugdlid blijven in dat jaar en houdt dan dezelfde rechten als jeugdleden.
Art. 5. Het visrecht wordt aan jeugdleden slechts toegestaan onder voorwaarde dat zij gehouden zijn zich aan de door de vereniging gestelde bepalingen en/of beperkingen te onderwerpen.
Art. 6. Het beëindigen van het lidmaatschap door ontzetting ingevolge art. 8,1d van de statuten wordt op voorstel van het bestuur of 3 leden, die hun voorstel tenminste veertien dagen voor de algemene vergadering moeten indienen bij het bestuur, door de algemene vergadering uitgesproken. De algemene vergadering kan bij het uitspreken van een ontzetting een tijdstip bepalen waarop de toetreding van het ontzette lid weer mogelijk is.
Art. 7. Leden, die krachtens art. 8,1d van de statuten voor ontzetting worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering over hun ontzetting.
Art. 8. Voor geschorste en ontzette leden vervallen alle rechten welke uit het lidmaatschap voortspruiten, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid op de, en/of schriftelijk verweer aan de, algemene vergadering waarin het voorstel tot ontzetting wordt behandeld.
Art. 9. Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of tien leden door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering uit hun functie worden ontzet. Dit geschiedt niet, voordat zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verweren/verantwoorden. Bestuursleden, die handelen in strijd met de statuten, reglementen of belangen van de vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst.
 
HET BESTUUR

Art. 10. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester/ledenadministrateur en tenminste zes leden, gekozen zoals omschreven in art. 10 van de statuten.
Art. 11. De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:
a. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. De voorzitter zorgt voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent na goedkeuring de notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft de voorzitter toegang tot alle vergaderingen van commissies.
b. De 2e voorzitter treedt bij afwezigheid van de voorzitter als diens plaatsvervanger op. Mocht ook de 2e voorzitter verhinderd zijn, dan wordt door de overige bestuursleden een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.
c. De secretaris voert de briefwisseling, houdt notulen van de vergaderingen, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden moet bevatten. De secretaris zorgt voor het aanwezig zijn van een presentielijst op de vergaderingen. In het jaarverslag brengt de secretaris rapport uit over de toestand van de vereniging in het afgelopen jaar.
d. De 2e secretaris assisteert de secretaris en vervangt deze bij afwezigheid.
e. De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven en draagt zorg voor het beschikbaar zijn op de algemene vergadering van: een financieel overzicht van het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende vereni­gingsjaar.
De penningmeester/ledenadministrateur houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen. De penningmeester/ledenadministrateur kan het bijhouden van een naamlijst eventueel aan een ander lid van de vereniging delegeren.
f. De 2e penningmeester is de penningmeester behulpzaam bij diens werkzaamheden en vervangt hem bij afwezigheid.
g. De overige bestuursleden assisteren de reeds genoemde functionarissen.
Art. 12. Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn/haar functie te vervullen, wordt zijn/haar mandaat vervallen verklaard. Als deze verhindering het gevolg is van ziekte of ongeval heeft het bestuur het recht om deze termijn te verlengen tot twaalf maanden.
Art. 13. Tijdens de algemene vergadering treedt jaarlijks een deel van het bestuur af volgens onderstaand rooster:
eerste jaar                     : voorzitter + twee of drie leden
tweede jaar                   : secretaris + twee of drie leden
derde jaar                     : penningmeester + twee of drie leden
De aftredenden zijn eventueel terstond herkiesbaar.
Art. 14. De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen der ver­eniging, berustende bij afgetreden of volgens art. 11 van de statuten en/of art. 9 van dit huishoudelijk reglement geschorste bestuursleden moet binnen veertien dagen na schorsing of aftreding plaats hebben.
Art. 15. De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.
Art. 16. Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is. Oproepingen voor een bestuursvergadering moeten tenminste zeven dagen van tevoren in het bezit zijn van de bestuursleden.
Art. 17. Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuurs­vergadering aan te vragen. De aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.
Art. 18. Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste vijf leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit reeds eenmaal wegens onvoltalligheid van de vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden voor dezelfde zaak bijeen zijn geroepen.
Art. 19. In spoedgevallen waarvoor moeilijk het bestuur in zijn geheel kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur een beslis­sing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter mededeling worden gedaan.
 
GELDMIDDELEN

Art. 20. De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. De penningmeester is voor het financiële beheer verantwoordelijk. Voor het financiële beleid is het gehele bestuur verantwoordelijk.
Art. 21. De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer dan € 250,- bedragen, het meerdere te deponeren op de bank- of giro­rekening van de vereniging. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Het geld wordt geplaatst ten name van de vereniging. Alle kwitanties en nota's moeten ten name van de vereniging gesteld zijn.
Art. 22. Betaling van de contributie moet voor 31 december geschieden voor het komende jaar. Nadien worden administratiekosten berekend.
Art. 23. De minimum bijdrage voor begunstigers wordt niet vastgesteld. Schenkingen kunnen alleen met goedkeuring van het bestuur worden aanvaard.
Art. 24. Terugbetaling van gestorte contributiegelden, schenkingen of vrijwillige bijdragen vindt in principe niet plaats.
 
FINACIËLE CONTROLE

Art. 25. De controle over de financiën en over de administratie daarvan berust bij de kascommissie.
Art. 26. De kascommissie bestaat uit twee meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid van de vereniging mogen zijn. De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.
Art. 27. Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.
 
ALGEMENE VERGADERING

Art. 28. Elke volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven algemene vergadering is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. Uitgezonderd een algemene vergadering als bedoeld in art. 22 van de statuten.
Art. 29. Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voor­stellen op de agenda van de algemene vergadering te doen brengen.
Art. 30. Oproepingen voor een algemene vergadering worden tenminste veertien dagen voor de vergadering schriftelijk ter kennis van de leden gebracht. Deze oproepingen moeten de te behandelen punten bevatten.
Art. 31. De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te geven, tenzij op uit­drukkelijk verzoek van de vergadering. De voorzitter kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. De voorzitter is gerechtigd een lid, dat de orde verstoort in de vergadering, het woord te ontnemen en het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. De voorzitter kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen.
 
STEMMING

Art. 32. Voor verkiezingen kunnen, door ieder lid en/of het bestuur kandidaten worden gesteld met in acht neming van het gestelde in art.10. van de statuten.
 
SLOTBEPALINGEN

Art. 33. Het is de leden verboden om, in enig verenigingsverband over politiek te spreken of op welke wijze ook hiervoor propaganda te maken.
Art. 34. De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap/vergunning aan elk bestuurslid of aan de daartoe door het bestuur bevoegd ver­klaarde personen, op vertoon van het daartoe door het bestuur uitge­geven legitimatiebewijs op eerste aanvraag te tonen. Bij het vast­stellen van een overtreding kan het bewijs van lidmaatschap/ver­gunning worden ingehouden. Het bestuur bepaalt of en wanneer het bewijs van lidmaatschap/vergunning aan het betreffende lid zal worden teruggegeven.
Art. 35. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering op 13 mei 1980. Gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering op 26 maart 2009.