Algemene Ledenvergadering 2018

terug naar overzicht

Dinsdag, 13 maart 2018

Donderdag 29 maart is de Algemene ledenvergadering 2018. De vergadering wordt gehouden in Restaurant de Haas, Jufferenstraat 21 Elburg. De aanvang is 20.00 uur. Voor de agenda van de vergadering zie Lees verder.

AGENDA 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

5. Jaarverslag secretaris

6. Financieel verslag penningmeester

7. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing

Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend:
Dhr. Egbert van Kolthoorn (niet herkiesbaar)
Dhr. Joop Wijnbelt (herkiesbaar)
Dhr. Jordy van Loo (herkiesbaar)
Het bestuur draagt Gerrit Berghorst voor als voorzitter en Johan van Loo als bestuurslid

10. Prijsuitreiking

11. Rondvraag

12. Overdracht voorzitterschap

13. Sluiting